Burgerakkoord Sluis vastgesteld op 8 juli 2023

Een overzicht van het aantal stemmen voor en tegen per beslispunt kun je hier bekijken.

Het Burgerakkoord Sluis bevat alle aangenomen beslispunten. Scroll naar beneden voor een verslag van de dag.

Lees op deze pagina nog eens alle voorstellen terug. Of download een PDF met het complete overzicht van alle voorstellen, beslispunten en presentaties

N.B. Op 8 juli 2023 hebben alle afgevaardigden het Burgerakkoord ondertekend. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op deze website een exemplaar geplaatst zonder alle handtekeningen. Op verzoek is het exemplaar met handtekeningen wel in te zien.

Verslag Burgerraad – 8 juli 2023

Op zaterdag 8 juli was de Burgerraad, de afsluiting van de G1000Sluis. Hoewel het een warme en benauwde dag was, kwamen er ruim 80 deelnemers naar Het Zwin College in Oostburg om daar samen te besluiten wat er in het Burgerakkoord zou komen. Het Burgerakkoord vormt het antwoord van de gemeenschap op de vraag: ‘Hoe wordt de gemeente Sluis duurzaam?’.

Lees hier wat er voorafging.

Het programma begon ’s ochtends met een korte dialoogronde in de aula van de school, om in de stemming te komen en om nog één keer op het scherm te brengen wat de deelnemers samen belangrijk vonden rond het onderwerp duurzaamheid. Daarna begonnen de presentaties: deelnemers presenteerden de voorstellen die ze in hun Werkplaatsen hadden voorbereid.

De presentaties waren in drie lokalen, er waren er elke ronde drie tegelijk. In elk lokaal zat een panel van vooraf gebriefte mensen, die na elke presentatie verhelderende vragen stelden. Eén panel bestond uit burgers, één uit professionals, en één uit lokale politici. De negen Werkplaatsen presenteerden hun voorstellen dus drie keer, eenmaal voor elk panel. Voor de lunch kwamen alle Werkplaatsen twee keer aan de beurt. Na de lunch waren er nog drie ronden, waarin de presenterende deelnemers elk nog één keer aan de bak moesten.

De lokalen werden alsmaar broeieriger, van de hitte en van de serieuze gesprekken die er waren. Maar de Werkplaatsen die presenteerden, werden daar steeds handiger in en stonden ook bij hun derde presentatie nog vol vuur hun beslispunten uit te leggen. De deelnemers in het publiek waren ook volhardend en probeerden te zorgen dat ze vóór het stemmen over de voorstellen het verhaal van elke Werkplaats hadden gehoord.

Om half drie was iedereen klaar met presenteren en klaar om te gaan stemmen over de beslispunten (het voorstel van elke Werkplaats bestond uit meerdere punten die één voor één in stemming werden gebracht). De moderator droeg de leiding over aan een presidium, voorgezeten door Marga Vermue, de burgemeester van Sluis. De bedoeling was dat er vervolgens met behulp van telefoons en tablets gestemd zou gaan worden door de 76 stemgerechtigde deelnemers in de zaal.

Maar de techniek besloot anders. Er zat te veel vertraging in het systeem om tot een overzichtelijke stemming te komen. De organisator bood de deelnemers aan om met petjes te stemmen, maar deelnemers lieten weten dat ze het stemgeheim belangrijk vonden. In overleg met de zaal besloot de voorzitter dat het stemmen schriftelijk zou gaan. De deelnemers gaven bij elk beslispunt aan of ze er voor of tegen waren; ze konden ook blanco stemmen. Nadat alle 49 beslispunten waren voorgelezen en deelnemers hun stemmen hadden uitgebracht, verzamelde de organisator alle stemformulieren om de telling te gaan uitvoeren.

Dankzij de hulp van meerdere deelnemers die zich als vrijwilliger hadden aangemeld was die onvoorziene klus in een uurtje geklaard. Om het wachten te verzachten, werden er in de aula alvast hapjes en drankjes uitgedeeld, en konden deelnemers live kijken naar de ontknoping van de Touretappe naar Limoges.

Het presidium nam opnieuw plaats om de uitkomsten van de telling te presenteren. De voorzittershamer was inmiddels overgenomen door loco-burgemeester Cees Liefting, want de burgemeester had verplichtingen elders. Met de zaal nam hij de resultaten door: bijna alle voorstellen waren aangenomen; slechts twee voorstellen hadden minder dan 39 stemmen vóór gekregen. Met instemming van de zaal – bijna iedereen was gebleven voor de uitslag – stelde de voorzitter het Burgerakkoord ‘Sluis Duurzaam’ vast.

Deelnemers Burgerberaad G1000Sluis

Om het feestelijke moment te markeren, kregen alle aanwezigen een glaasje bubbels (zonder alcohol). Alle deelnemers zetten hun handtekening onder het Burgerakkoord en er werd een feestelijke groepsfoto gemaakt. De inwoners van Sluis hebben een Burgerakkoord! Een belangrijke stap naar het duurzaam maken van hun gemeente.

Ongeveer 25 van de deelnemers hebben zich aangemeld om in de Monitor/Klankbordgroep te gaan. Die groep komt eind augustus voor het eerst bij elkaar en gaat, namens alle deelnemers van de G1000Sluis zorgen dat het Burgerakkoord zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd.

Alle aangenomen beslispunten

1. Duurzaam en natuurinclusief Sluis

1.1 Duurzaamheid voor economisch belang

Bij besluitvorming binnen de gemeente gaat duurzaamheid voor economisch belang. 

1.2 Gemeente Sluis als ‘innovator’ en/of ‘early adopter’

De Gemeente Sluis spreekt uit dat ze voor haar bewoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid de rol “innovator” en/of “early adopter” gaat vervullen. 

1.3 Elk besluit getoetst op duurzaamheid

Elk besluit dat genomen wordt binnen de Gemeente Sluis wordt getoetst aan een professioneel opgestelde duurzaamheidstoets. 

1.4 Gemeenste Sluis ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven actief

De Gemeente Sluis gaat bedrijven en bewoners actief ondersteunen bij initiatieven als het gaat om duurzaamheid. 

1.5 In stand houden Euregiotuinen

De gemeente Sluis houdt de Euregiotuinen in stand als natuur-, wandel – en rustgebied.

2. Samen voor een gemeente die meewerkt

2.1 Opbouwende in plaats van dwingende regelgeving

Opbouwende regelgeving in plaats van dwingende regelgeving. De gemeente zet de regelgeving om in duidelijke burgertaal en communiceert dit naar de burgers. De regels die nodig zijn voor het uitvoeren van plannen worden zo veel mogelijk ingeperkt. De gemeente denkt mee met burgers zodat plannen die aan de regels voldoen, kunnen worden gerealiseerd.

2.2 Gemeente Sluis werkt met lokale mensen en bedrijven

De gemeente werkt zo veel mogelijk met lokale mensen en bedrijven om zo de werkgelegenheid in de gemeente te behouden (bijvoorbeeld bij het bouwen van nieuwe woningen).

2.4 Gemeente Sluis helpt burgers met subsidies

De gemeente helpt burgers door beschikbare subsidies, zoals die voor verduurzaming woning maar ook andere subsidies, zo toegankelijk mogelijk te maken. De procedures worden zo eenvoudig mogelijk gemaakt en burgers kunnen hulp krijgen bij het aanvragen, zodat ze geen betaalde tussenpersoon nodig hebben.

2.5 Toekomst in Sluis voor mensen van alle leeftijden

De gemeente Sluis moet een toekomst bieden aan mensen van alle leeftijden, om jongere inwoners en gezinnen hier te behouden. De gemeente moet daar in al het beleid aandacht aan geven.

3. Groene energievoorziening: zelfvoorzienend en betaalbaar van en voor iedereen
3.1 Capaciteit elektriciteitsnetwerk versterken

Zorg voor voldoende beschikbare ruimte op het bestaande elektriciteitsnetwerk, en zet onmiddellijk in op het vergroten van de capaciteit van dat netwerk.

3.2 Stimuleren particuliere en collectieve initiatieven voor energieprojecten

Stimuleer particuliere en collectieve initiatieven voor kleinere energieprojecten en schep daarvoor de kaders.

3.3 Zonneparken beschikbaar stellen aan energiecoöperaties

Neem de twee geplande zonneparken op de bedrijventerreinen van Breskens en Schoondijke in eigen hand en stel die beschikbaar voor energiecoöperaties.

3.4 Bedrijven dragen bij aan ambitie

Stimuleer eigenaren van bedrijven en recreatieparken van buiten Sluis, zoals AH, Molecaten, Roompot e.a. om een serieuze bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambitie.

3.5 Opwekking van groene energie op grotere schaal mogelijk maken

Maak ook projecten voor opwekking van groene energie op grotere schaal mogelijk. Deze moeten voldoen aan de randvoorwaarden: landschappelijke inpassing, maatschappelijk draagvlak en bijdragen aan de gemeenschap.

3.6 Samenwerken met de Monitor/klankbordgroep

Samen met de monitor klankbordgroep van het Burgerberaad de ontbrekende kaders en randvoorwaarden verder invulling te geven.

5. Alles wat je aandacht geeft groeit
5.1 Punt voor informatie en uitwisseling over verduurzaming

De gemeente biedt een fysiek herkenbare plek, een promotie bus, een website en een app waar inwoners van de gemeente Sluis met al hun vragen en wensen omtrent verduurzaming van hun leefomgeving terecht kunnen. Hier worden ideeën en oplossingen uitgewisseld en uitgevent.

5.2 Kennis- en expertiseteam duurzame ontwikkeling

De gemeente stelt een team samen bestaande uit mensen met kennis en expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit team ondersteunt (groepen) burgers bij zowel de uitvoering als de borging van initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

5.3 Gemeenschap betrekken bij lokale projecten

De gemeente betrekt dorps- en stadsraden maar ook verenigingen, ondernemers, toeristen en onderwijs bij het proces van verduurzaming in de verschillende kernen van de gemeente Sluis door het o.a. het actief ondersteunen en stimuleren van lokale projecten en het organiseren van laagdrempelige informatiebijeenkomsten.

5.4 Zichtbaarheid duurzaamheidsinitiatieven vergroten

De gemeente zorgt voor zichtbaarheid van duurzaamheidsinitiatieven en behaalde resultaten door op regelmatige basis te informeren via gangbare media én het jaarlijks uitreiken van een duurzaamheidsprijs aan ondernemers, verenigingen, scholen of inwoners die zich uitzonderlijk hebben ingespannen op dit gebied. Deze prijs dient als voorbeeld en inspiratie voor anderen.

5.5 Beeldmerk voor duurzaamheid

De gemeente hanteert een herkenbaar (geregistreerd) beeldmerk dat voor alle duurzaamheidsinformatie en -initiatieven binnen de gemeente Sluis gebruikt wordt en vraagt aansluitend toetreding aan tot het platform/keurmerk CittaSlow.

6. Sterke kernen

6.1 Regionaal samenwerkingsverband activeren

De gemeente Sluis activeert het samenwerkingsverband tussen de provincie Zeeland en twee Vlaamse gewesten, Euregio Scheldemond, met name ten aan zien van de leefbaarheid, (hoger)onderwijs, fiscaliteit grensarbeid en afname vaste inwoners versus groei toerisme. Het onder de aandacht brengen van de Euregio zelf onder de regionale bevolking.

6.3 Onderzoek versterking van kernen door toeristische sector

De gemeente Sluis onderzoekt hoe de kernen kunnen worden versterkt met behulp van het toerisme. Hoe kernen diensten kunnen leveren aan de toeristische sector en daarmee de lokale economie wordt versterkt en daarmee de leefbaarheid. Verleid de toeristische sector om investeringen te doen in de lokale gemeenschap en de kernen.

6.4 Veerdienst Vlissingen – Breskens gratis

De gemeente Sluis verzoekt de provincie Zeeland om de veerdienst Vlissingen – Breskens te continueren en gratis te maken voor werknemers en studenten in de gemeente Sluis. Ondervang daarmee het nadeel van de afgelegen ligging.

6.5 Deskundigheid gemeentelijk apparaat vergroten

De gemeente Sluis versterkt het gemeentelijk apparaat met het oog op grote bouwprojecten. Vergroot de deskundigheid van het eigen ambtenarenapparaat en verminder de externe consultants. Dat komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede alsmede het vertrouwen in het bestuur (Vrij naar Minister van Staat H. Tjeenk Willink).

6.6 Rijk en Provincie verzoeken meer betaalbare huisvesting te realiseren

De gemeente Sluis doet een dringend verzoek bij Rijk en Provincie om meer betaalbare huisvesting in de streek te realiseren. De huisvesting is noodzakelijk voor de autochtone bevolking, de aanwas daarvan en het personeel voor de toeristensector. Onttrek daartoe desnoods woningen uit de toeristische sector.

6.7 SDG-gemeente worden

De gemeente Sluis meldt zich aan bij de VNG als SDG-gemeente en laat een nader advies opstellen naar de mogelijkheden voor verdergaande implementatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s, in het beleid en de beleidsuitvoering van de gemeente Sluis.

7. Leefbaarheid in balans
7.1 Ecologisch beheer voor biodiversiteit

De gemeente Sluis bevordert actief biodiversiteit door openbare groenvoorzieningen ecologisch te beheren en stads- en dorpskernen en bedrijfsterreinen zo te herinrichten dat zij een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en biodiversiteit (verankering in omgevingsvisie/-plan)

7.2 Groen en duurzaam ruimtelijk beleid

De gemeente Sluis stelt bij langjarige ruimtelijke planning groen centraal en geeft duurzame ambities voorrang bij aanbestedingen (verankering in omgevingsvisie/-plan)

7.3 Leefgebied voor planten en dieren in de omgevingsvisie

De gemeente Sluis zorgt voor behoud en herstel van een aantrekkelijk leefgebied voor plant en dier en verankert dit in de omgevingsvisie.

7.4 Land- en water-natuurnetwerk in omgevingsvisie

De gemeente Sluis neemt in de omgevingsvisie op om te werken aan een land- en water-natuurnetwerk (groen-blauwe dooradering) zodat sprake is van een samenhangend en verbonden natuurnetwerk.

7.5 Cultuur, landschap en natuur beschermen

De gemeente Sluis zorgt ervoor dat de bebouwing voor toeristen niet ten koste gaat van cultuur, landschap en natuur.

7.6 Toeristen betalen mee aan duurzaamheid

De gemeente Sluis heft duurzaamheidstoeslagen op inkomsten die de gemeente ontvangt uit toerisme bijvoorbeeld toeristenbelasting, parkeergelden en leges gerelateerd aan toerisme. Dit geld wordt in samenspraak met de stads- en dorpsraden besteed aan verduurzaming en leefbaarheid van de inwoners van de gemeente Sluis

8. Mobiliteit Sluis VerduurSamen
8.1 Bij inrichten infrastructuur voorrang voor actiever en duurzamer vervoer

Bij (her)inrichting infrastructuur van zowel buitengebied als binnen de bebouwde kom, moet het S.T.O.P. principe leidend zijn. (eerst Stappen (voetgangers), dan Trappen (fietsers), Openbaar vervoer en Personenvervoer als laatste). (Her)inrichting zoveel mogelijk volgens het principe “Auto te gast”.

8.2 Een Mobiliteits Ontmoetings Plaats (MOP) bij iedere kern

Bij iedere kern komt een MOP (Mobiliteits Ontmoetings Plaats). Alle verschillende mobiliteitsvormen komen hier samen. Hierin o.a. ruim voldoende carpoolplaats, (overdekte) fietsenstalling en comfortabele (snel)bushalte creëren.

8.3 Deelauto’s en deelfietsen stimuleren

Het gebruik van deelauto’s en deelfietsen stimuleren en initiëren.

8.4 Liftpalen

Liftpalen aan de rand van de kernen oprichten

8.5 Software voor contact vervoersaanbieders en gebruikers promoten

Bestaande (of nieuw te ontwikkelen) gebruiksvriendelijke software promoten die bestaande vervoersaanbieders en gebruikers met elkaar in contact brengen.

9. Consuminderen: Samen consubeteren
9.1 Ambitie voor consubeteren

Om consubetergedrag te stimuleren zijn een gezamenlijk doel en goede voorbeelden nodig. De gemeente moet een ambitie bepalen. Het gemeentelijk beleid moet minstens aansluiten op de Sustainable Development Goals van de VN en/of Sluis is in 2028 de gemeente met de laagste” foodfootprint” van de provincie Zeeland…. van Nederland?

9.2 Bewustwording en informatie

Om bewustwording te sensibiliseren bij de burgers, is het essentieel om informatie over bestaande initiatieven m.b.t. consubeteren in Sluis te centraliseren en hieraan bekendheid te geven: creatief, repetitief, doelgroepengericht, via verschillende kanalen, organisaties en ambassadeurs (“green influencers”).

9.3 Lekker lokaal

Per 2028 15% lokaal en idealiter biologische voedingsproducten verbouwen door intensieve samenwerking tussen producenten, ondernemers en afzetkanalen, supermarkten zodat lokale producten toegankelijk zijn. Het doel moet gepaard gaan met een sterke mediacampagne, bijvoorbeeld door een groen hart uit te reiken aan lokale voedingsproducenten (voorbeeld Stichting Gastvrij West Zeeuws- Vlaanderen).

9.4 Jongeren

Klimaat en duurzaamheid wordt vast agendapunt op de schoolplanning in de vorm van lessen, projecten (“Jong leren eten” en “Natuur & Zo”) stages, samenwerking tussen leerlingen en lokale initiatieven. De “Whole School Approach” sluit aan bij de SDG’s en dient als leidraad.

9.5 Circulair en repair

De gemeente moet samen met de ZRD de milieustraat uitbreiden met selecteerpunt voor herbruikbare goederen, een kringloopwinkel en bestaande repaircafés. Om nog meer inwoners te bereiken, moet er geïnvesteerd worden in een circulaire mobiele winkel aanwezig op de wekelijkse markten in de kernen.

10. Zorg voor zorg
10.1 Soepele grensoverschrijdende samenwerking

Zie toe op de soepele grensoverschrijdende samenwerking, communiceer daar voortdurend over met betrokken instanties volgens een vast schema, ook als er geen problemen zijn.

10.2 Beschikbaarheid van zorg

Zie toe op de bereikbaarheid van onze zorg. Telefonische bereikbaarheid, bemenst met mensen, als prioriteit, bij acute zorgnood.

10.3 Verzekering technische mogelijkheden

Zie toe op verzekering technische mogelijkheden, met name wat grensoverschrijdende activiteiten betreft.

10.4 Ambulances

Zie toe op het spoedeisende ziekenvervoer, ambulances en helikopters.

10.5 Aanrijtijden

Zie toe en controleer onafhankelijk aanrijtijden in alle kernen, ook de kleine.

© G1000Sluis2024