In een G1000 Burgerberaad gaan burgers, aangevuld met ambtenaren, politici, werkgevers en professionals in een zorgvuldig uitgewerkt proces met elkaar in gesprek. De deelnemers gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden op weg naar een duurzame toekomst voor hun gemeente. Daarbij laten zij zich informeren door experts en inspiratoren. Ze werken in groepen hun ideeën uit tot concrete voorstellen. Samen besluiten zij wat de beste voorstellen zijn. Die worden opgenomen in het Burgerakkoord. Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de politiek, met het verzoek dit akkoord uit te voeren en/of op te nemen in beleid.

Meer informatie is ook te vinden onder de veelgestelde vragen.

p

Samengevat

In een G1000 Burgerberaad kun jij, als deelnemende inwoner van de gemeente Sluis, vertellen wat jij belangrijk vindt voor de gemeente! Ook beslis je mee over wat er moet gebeuren. 

Het Proces

De stappen, visueel

De stappen, toegelicht

Het G1000 Burgerberaad wordt georganiseerd door de stichting G1000.nu. De stichting is onafhankelijk en heeft geen enkel belang in welke uitkomst dan ook, behalve in een goed verloop van het proces. De Raad van Toezicht van de stichting let daarop en kan benaderd worden wanneer deelnemers daar vragen over of twijfels bij hebben.

Meedoen door loting
Een G1000 Burgerberaad is een gesprek van de gehele gemeenschap: inwoners, werkgevers, professionals en overheid (ambtenaren en politici). Bij de G1000Sluis is er plaats voor maximaal 500 deelnemers in totaal, waarbij gelote inwoners de grootste groep vormen.

Het Burgerberaad

1. BURGERTOP
Zaterdag 15 april 2023
Als eerste stap gaan de deelnemers met elkaar op zoek naar wat ze gemeenschappelijk hebben, ook wel common ground genoemd. Ze doen dit door in dialoog te gaan tijdens de Burgertop. De deelnemers komen een dag bij elkaar om met elkaar te spreken over de vraag: Hoe wordt de gemeente Sluis duurzaam?

2. BURGERFORUM
april 2023- juni 2023
De deelnemers werken in de weken na de Burgertop de ideeën uit tot concrete voorstellen. Dit gebeurt in kleinere groepen die samenwerken in Werkplaatsen en ondersteund worden door facilitatoren en schrijvers. Ze komen in deze periode meerdere keren bij elkaar. De groepen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen en inspiratoren en ook zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen.

3. BURGERRAAD
Zaterdag 8 juli 2023
Voor de Burgerraad komen alle deelnemers van de Burgertop nog een keer bij elkaar. Hier presenteren de Werkplaatsen de voorstellen die zij hebben uitgewerkt en de deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek. In de officiële zitting van de Burgerraad stemmen de deelnemers over de voorstellen. Wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen, dan maakt het vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord Sluis. Het Burgerakkoord wordt overhandigd aan de politiek, met het verzoek om het akkoord uit te voeren.

Na afloop

MONITOR/KLANKBORDGROEP
Om te bewaken dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt, stellen de deelnemers van de Burgerraad een Monitor/Klankbordgroep aan. Deze groep van deelnemers treedt na het Burgerberaad op als gesprekspartner en kan door de gemeente en andere partnerorganisaties geraadpleegd worden over het Burgerakkoord.

Veelgestelde vragen

Wat is een G1000 Burgerberaad?

Een G1000 Burgerberaad is een proces dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten, waarin inwoners, samen met ambtenaren, politici en werkgevers/professionals, met elkaar in gesprek (dialoog) gaan. Het geeft burgers zeggenschap over belangrijke onderwerpen. De deelnemers gaan niet alleen in gesprek, maar komen ook tot oplossingen voor ingewikkelde thema’s. De deelnemers komen gedurende een aantal maanden regelmatig bij elkaar.

In het beraad krijgen alle stemmen de ruimte. Door met elkaar in gesprek te gaan en een zorgvuldig proces te doorlopen komen de deelnemers tot goede en bruikbare oplossingen. De dialoog staat centraal, niet het debat. De deelnemers kunnen zich gedurende het proces laten informeren door experts en zij kunnen over uitgebreide informatie beschikken.

Hoe ziet het proces voor de G1000Sluis eruit?

De G1000Sluis bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Het proces begint met de Burgertop. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Er wordt gezocht naar wat de deelnemers gemeenschappelijkhebben. Common ground noemen we dat. Deelnemers gaan met elkaar in dialoog over dat wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente en doorlopen een proces om tot een agenda te komen en vervolgens tot voorstellen. 
 2. De voorstellen worden in het vervolg – het Burgerforum – verder uitgewerkt. De deelnemers laten zich informeren door experts en inspiratoren en betrekken de rest van de gemeente bij de uitwerking. Aan het einde van deze fase vindt er een uitgebreide uitwisseling plaats tussen de deelnemers over de inhoud van de voorstellen.
 3. Alle deelnemers komen vervolgens opnieuw bijeen om samen te beslissen over de uitgewerkte voorstellen, dat is de Burgerraad. Iedereen die meedeed aan de Burgertop, heeft stemrecht in de Burgerraad. De voorstellen met meer dan 50% van de stemmen komen in het Burgerakkoord terecht.
  Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de gemeente Sluis met het verzoek om de voorstellen te realiseren, dan wel publiekelijk te verantwoorden wanneer zij op punten willen afwijken van het Burgerakkoord. 
 4. Tot slot vormen de deelnemers uit hun midden een Monitor/klankbordgroep. Deze groep blijft betrokken bij de uitvoering van het Burgerakkoord en overlegt namens de deelnemers met beleidsmakers en andere partners die invulling geven aan de uitkomsten van de G1000Sluis.

Alle stappen zijn ook terug te vinden in de infographic

Hoe lang duurt de G1000Sluis?

Het hele proces duurt ongeveer 3 maanden vanaf de Burgertop op 15 april. De slotbijeenkomst is de Burgerraad en die staat gepland voor 8 juli.

 

Wanneer gaat de G1000Sluis van start?

De uitnodigingen aan ingelote inwoners worden op 8 maart verstuurd en de aanmelding is open tot 31 maart. De Burgertop in Cadzand is op 15 april.

Hoeveel mensen doen er mee aan de G1000Sluis?

Er is plek voor 500 deelnemers in totaal. Verreweg de meeste deelnemers zijn ingelote inwoners. Daarnaast doen er mensen mee die in de gemeente Sluis een rol vervullen: werkgevers en professionals, ambtenaren en politici. Er zijn ook plekken beschikbaar voor ‘vrijdenkers’, betrokken inwoners die zichzelf als deelnemer willen aanmelden.

Waarom werkt de G1000 met loting?

Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente werken we met loting. Zo heeft iedereen kans om mee te doen en zit er een zo divers mogelijke groep deelnemers in de zaal.

Voor wie is het G1000 Burgerberaad?


Alle inwoners van de gemeente Sluis vanaf 16 jaar maken kans om ingeloot te worden.

Naast gelote inwoners zijn er ook andere deelnemers uitgenodigd. We brengen zo ‘het hele systeem in de zaal’. Zo worden we samen eigenaar van het probleem en van de oplossing. Er doen mensen mee uit elk van de volgende categorieën:

 • Gelote inwoners uit de gemeente
  Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente, werken we met loting: uit de gemeentelijke administratie zijn willekeurig 10 duizend personen ingeloot. Daarvan kunnen er 320 meedoen aan de G1000Sluis.
 • Ambtenaar/politicus
  Er doen ook mensen mee die professioneel betrokken zijn bij de gemeente als ambtenaar of politicus. Er is in totaal plek voor 60 ambtenaren & politici.
 • Werkgever of professional
  Deelnemers kunnen ook als werkgever of professional meedoen.  Dat kan als je eigenaar, bestuurder of directeur bent van een organisatie in de gemeente Sluis, of als je in je werk betrokken bent bij de toekomst van de gemeente Sluis. Er is in totaal plek voor 60 werkgevers en professionals.
 • Vrijdenkers
  Elke inwoner van de gemeente van 16 jaar of ouder die zich betrokken voelt bij het onderwerp, kan zich als vrijdenker aanmelden om mee te doen.
Als ik me heb aangemeld, moet ik dan aan alle bijeenkomsten meedoen?

Nee. Bij je aanmelding heb je je opgegeven voor de Burgertop en de Burgerraad. Tijdens de Burgertop heb je samen met de andere deelnemers bepaald wat er belangrijk is en een begin gemaakt aan de voorstellen. 

De Burgerraad is op 8 juli 2023. Dan komen alle deelnemers weer samen om te besluiten welke uitgewerkte voorstellen voor de toekomst van gemeente Sluis in het Burgerakkoord moeten komen. 

Tussen de Burgertop en de Burgerraad werken deelnemers de voorstellen voor Sluis uit. Ze komen dan een aantal keer bij elkaar. Deze fase noemen we het Burgerforum. Wie dat wil, mag ook hieraan meedoen, maar het is niet verplicht. 

Wie heeft het initiatief genomen voor de G1000Sluis?

Initiatiefnemer is de gemeente Sluis. Stichting G1000.nu organiseert het Burgerberaad als onafhankelijke partij.

Wie gaat het Burgerberaad eigenlijk organiseren?

Om het proces goed te begeleiden, is het belangrijk dat een onafhankelijke partij het Burgerberaad organiseert. Daarom heeft de gemeente Stichting G1000.nu gevraagd het Burgerberaad te organiseren. De Stichting heeft geen belang in welke uitkomst dan ook, alleen belang bij een goed verlopend proces. 

De stichting heeft een Raad van Toezicht die erop toe ziet dat de stichting doet wat zij belooft. Deelnemers kunnen bij deze Raad van Toezicht terecht met klachten. 

De praktische organisatie van het Burgerberaad is in handen van een projectteam onder leiding van G1000.nu.

Waar vindt het Burgerberaad plaats?

De Burgertop is bij Dè Sporthal Cadzand. Binnenkort worden ook de locaties voor de overige bijeenkomsten bekendgemaakt.

 

Gaat een G1000 Burgerberaad altijd over hetzelfde onderwerp?

Nee, een G1000 Burgerberaad kan over allerlei ingewikkelde onderwerpen gaan. Onderwerpen waar niet meteen een kant en klaar antwoord op is, maar die wel van grote invloed zijn op de hele samenleving.

In ben enthousiast en ik wil meedoen!

Wat leuk dat je enthousiast bent geworden! De aanmelding is helaas reeds gesloten en alle deelnemers hebben bericht ontvangen. Wil je graag als toeschouwer aanwezig zijn? Stuur ons een bericht op info@g1000sluis.nl

© G1000Sluis.nl 2024